Website van Ben Burger
Mijn hobby's

Humanisme

Terug naar Verantwoordelijkheid


Terug naar Mijn Levensovertuiging
Terug naar Hoofdmenu


Naar Atheïstisch leven


BEN IK HUMANIST?

Ik geloof in de mens, in mijn eigen kunnen en verantwoordelijkheid, maar in mijn ogen gebeuren er ook dingen die niet wetenschappelijk te verklaren zijn. Past humanisme dan toch bij mij?
Iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid uit de grond van zijn hart erkent, kan zich humanist noemen.
Twijfelen en van mening verschillen is kenmerkend voor humanisme. Niet om het gevoel van onzekerheid dat daarmee gepaard gaat, maar omdat het ruimte geeft aan het besef dat wat vandaag zeker is, morgen weer veranderd kan zijn. Veel vragen in het leven krijgen geen vaststaand antwoord, maar slechts een reactie die op dit moment, met de ervaringen tot op heden, in de situatie waarin iemand zich momenteel bevindt, de meest juiste lijkt.
Verschillende opvattingen onder humanisten
Onder humanisten leven verschillende opvattingen. Sommigen zien humanisme vooral als atheïstische beweging, die zich afzet tegen elke vorm van godsdienst. Een boven ons staande almachtige is een verzinsel van mensen die in dat sprookje willen geloven. Humanisten moeten zich inzetten om dat aan de wereld duidelijk te maken.
Andere humanisten zetten zich niet zozeer af tegen godsdienst, maar beschouwen humanisme als een levensbeschouwing naast overige religieuze overtuigingen, met eigen rituelen en bijeenkomsten. Deze humanisten erkennen ieders recht er eigen opvattingen op na te houden. Men respecteert dat mensen inspiratie kunnen vinden in een godsdienst, maar voelt zichzelf door een wereldse visie aangesproken. Zulke humanisten vinden dat men op zijn minst kennis moet nemen van andere opvattingen en zien dit als een verrijking van de eigen geest. Dialoog - een open gesprek - tussen humanisten en andersdenkenden staat bij hen voorop.
Niet alleen wat betreft religie verschillen humanisten onderling van mening. Ook de vraag of een humanistische organisatie (partij-)politieke uitspraken mag of kan doen, is veelbesproken. En euthanasie lijkt door iedere humanist geaccepteerd, maar de beschikbaarheid van een medicijn voor zelfdoding en de voorwaarden waaronder dat verstrekt moet worden, zeker niet.
Checklist
Hoewel humanisten over allerlei onderwerpen verschillend kunnen denken, is er wel een globale lijn in hun gedachtegoed te ontdekken.

  • Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af
  • Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik
  • Ze zijn principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat
  • Ze wijzen discriminatie op grond van sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af
  • Ze staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen
  • Ze dragen hun humanisme niet alleen in woord uit, maar proberen daar ook naar te handelen
  • Ze komen op voor gelijke behandeling van humanisten waar die zijn achtergesteld ten opzichte van andere levensbeschouwelijke oriëntaties
  • Ze gunnen ieder individu een menswaardig bestaan
  • Ze komen openlijk uit voor hun humanistische levensovertuiging en zijn tot discussie daarover bereid
  • Ze doen al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk mogelijk te maken
Naar boven 
 
 
E-mailen
Map